О проекте

Сборник научных трудов "РЕСТАВРАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, УРБОЕКОЛОГИЯ" ежегодик Южно-Украинского Отделения Национального Комитета ICOMOS. Наукове галузеве видання України за спеціальністю "АРХІТЕКТУРА" (Бюлетень ВАК України №6 1999 року. Перелік №3 наукових фахових видань України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук). Розділ 1. Архітектура (18.00.01; 18.00.02; 18.00.04). Розділ 2. Інженерна архітектоніка конструкцій, будівель споруд та їх комплексів за умов нового будівництва та реконструкції (05.23.01;05.23.02;05.23.05;05.23.08;05.23.20). Головний науковий редактор – Лісенко В.А., віце-президент ПУВ НК ICOMOS, дійсний член ICOMOS (Париж), доктор технічних наук (05.23.05), професор архітектури і реставрації, академік Інженерної та Будівельної Академій України, член-кор. Академії Архітектури України і Міжнародної Інженерної Академії, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, завідувач кафедри архітектурних конструкцій, реставрації і реконструкції будівель, споруд та їх комплексів АХІ ОДАБА. Відповідальний науковий редактор – Постернак С.О., кандидат технічних наук (05.23.01), доцент АХІ ОДАБА, член ПУВ НК ICOMOS. Технічний редактор – Уразманова Н.Ф.,магістер з будівництва, асистент АХІ ОДАБА. Мови: українська, російська, англійська, французька. Вартість публікації статті у збірнику становить 25 грн за кожну повну чи неповну сторінку. Прийом статей – до 26 квітня 2010 року. Доповіді для друку подаються на паперовому носії (1 примірник підписаний автором(авторами)) та електронному виді (дискета, СD-диск). До матеріалів статті додається авторська довідка (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, домашня та робоча адреса, телефони). Статті повинні мати наукову і практичну цінність і містити в собі закінчене вирішення того чи іншого питання в галузі архітектури та будівництва. Оформлення доповідей і зміст статті повинен відповідати вимогам ВАК України до фахових видань і публікацій (Постанова від 15.01.2003р. № 7-05/1). Структура статті: анотація; основна частина; список використаних джерел. Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Основна частина статті повинна містити такі елементи: - вступ (постановка задачі у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями); - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;- постановка мети і задач досліджень (чітко формулюється мета і задачі досліджень, обґрунтовується їх актуальність); - методика досліджень (висвітлюються шляхи досягнення мети і вирішення завдань, описуються гіпотези, що будуть використані, теоретичні передбачення, методика проведення експериментальних досліджень); - результати досліджень (наводиться основний матеріал досліджень з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); - висновки (стисло формулюються висновки досліджень та шляхи використання їх в подальшому розв'язку проблеми і практичному застосуванні). Список використаних джерел подається в порядку згадування в тексті за наскрізною нумерацією у відповідності з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання." та формою 23 "Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел" (Бюлетень ВАК №3 2008 року). Заголовки структурних елементів основної частини можна не друкувати. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ У збірник приймаються статті обсягом 5…8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями, формулами та списком використаних джерел. Анотація на трьох мовах: українська, російська, англійська. Розмір аркуша: 148 х 210 мм (А5). Текстовий редактор Microsoft Word 2003. Поля: верхнє, ліве, праве, нижнє – 2 см. Шрифт "Times New Roman": - для УДК – розмір 10, нормальний, великі літери, вирівнювання по лівому краю; - для заголовку – розмір 10, напівжирний, великі літери, вирівнювання по центру; - для прізвищ авторів – розмір 10, напівжирний; - для назви країни, міста, організації, вченого ступеня та звання, посади, іншого – розмір 10, нормальний, вирівнювання по лівому краю, через 1 інтервал; - для анотації (3…5 рядків через 1 інтервал) – розмір 10, напівжирний, вирівнювання по центру; - для заголовків розділів у тексті – розмір 10, напівжирний (з абзацним відступом); - для основного тексту – розмір 10, нормальний, через 1 інтервал, вирівнювання по ширині; - для списку джерел (назву "Список використаних джерел" по центру, напівжирний) – розмір 9, нормальний, через 1 інтервал, вирівнювання по лівому краю. Абзацний відступ для основного тексту – 0,5 см. Анотація друкується без абзацного відступу. Формули, набрані в редакторі Microsoft Equation необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка. Рисунки вмонтовують у текст і надаються в окремому файлі формату (*.pdf, *.djvu, *.djv) Переноси в статті не допускаються. Між рядком з вказаним індексом УДК і назвою, рядком з назвою і прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем автора(ів) та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна становити 1 міжрядковий інтервал. Адреса редакційної колегії: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона 4, ОДАБА, кафедра архітектурних конструкцій, реставрації і реконструкції будівель, споруд та їх комплексів, А-310, відповідальний науковий редактор, к.т.н., доцент Постернак Сергій Олексійович, тел. (048) 720-63-92, 733-23-45; 720-63-98; е-mail: icomos.rur@gmail.com

Научная область

Архитектура

P Сборник научных трудов "РЕСТАВРАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, УРБОЕКОЛОГИЯ "RUR-2010" №7-8 ежегодик Южно-Украинского Отделения Национального Комитета ICOMOS


Нет активных обсуждений