Computer simulation of chaotic phenomena in high-speed communication networks
H.M.Cho, *A.V.Karpukhin, *I.N.Kudryavtsev, *A.V.Borisov, *D.I.Gritsiv, 1. Computer Simulation of Chaotic Phenomena in High-Speed Communication Networks Haengmuk Cho, Alexander V. Karpukhin, Igor N. Kudryavtsev, Alexander V. Borisov, Dmitriy I. Gritsiv Korean Institute Of Information Technology, Journal of Korean Institute of Information Technology, Vol.11 No.3....
Dynamics of capture in the restricted three-body problem
Sergey Astakhov, Andrew Burbanks, Stephen Wiggins & David Farrelly, 2003-10-21