Библиотека » Физика » Ядерная физика

Precision measurements of masses of charmonium states.
K.Yu. Todyshev, V.V. Anashin, V.M. Aulchenko, E.M. Baldin, A.K. Barladian, A.Yu. Barnyakov, M.Yu. Barnyakov, S.E. Baru, I.V. Bedny, O.L. Beloborodova, A.E. Blinov, V.E. Blinov, A.V. Bobrov, V.S. Bobrovnikov, A.V. Bogomyagkov, A.E. Bondar, D.V. Bondarev, A.R. Buzykaev, S.I. Eidelman, S.E. Karnaev, G.V. Karpov, S.V. Karpov, V.A. Kiselev, S.A. Kononov, K.Yu. Kotov, E.A. Kravchenko, E.V. Kremyanskaya, V.F. Kulikov, E.A. Kuper, E.B. Levichev, V.M. Malyshev, A.L. Maslennikov, A.S. Medvedko, O.I. Meshkov, S.E. Mishnev, N.Yu. Muchnoi, D.A. Muravlyansky, A.I. Naumenkov, S.A. Nikitin, I.B. Nikolaev, A.P. Onuchin, S.B. Oreshkin, I.O. Orlov, S.V. Peleganchuk, S.S. Petrosyan, S.G. Pivovarov, A.O. Poluektov, G.E. Pospelov, V.G. Prisekin, A.A. Ruban, G.A. Savinov, A.G. Shamov, D.N. Shatilov, V.V. Smaluk, B.A. Shwartz, V.A. Sidorov, E.A. Simonov, Yu.I. Skovpen, A.N. Skrinsky, R.G. Snopkov, A.M. Sukharev, A.A. Talyshev, V.A. Tayursky, V.I. Telnov, Yu.A. Tikhonov, G.M. Tumaikin, Yu.V. Usov, A.I. Vorobiov, A.N. Yushkov, V.N. Zhilich, 2005-00-00
kw  
(2-ое изд.) Концепция динамической структуры атома в пространстве потенциальных сфер
Галиев Рахимян Сафуанович, Подписано в печать 11.12.06. Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,0. Тираж 150 экз. Заказ № 234-07 Издатель ИД «Лира»,....
Концепция динамической структуры атома в пространстве потенциальных сфер
Галиев Рахимян Сафуанович, Подписано в печать 30.08.05. Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,5. Уч.-изд. л. 12,7. Тираж 1000 экз. Заказ Издатель и....