Илья Олегович Орлов

без ученой степени, младший научный сотрудник    /    Россия, Новосибирск

Коллеги:

Пользователь не указал коллег в данное время

Контактная информация  

Пользователь запретил просмотр личной информации

Сфера научных интересов

Публикации

Precision measurements of masses of charmonium states.

K.Yu. Todyshev, V.V. Anashin, V.M. Aulchenko, E.M. Baldin, A.K. Barladian, A.Yu. Barnyakov, M.Yu. Barnyakov, S.E. Baru, I.V. Bedny, O.L. Beloborodova, A.E. Blinov, V.E. Blinov, A.V. Bobrov, V.S. Bobrovnikov, A.V. Bogomyagkov, A.E. Bondar, D.V. Bondarev, A.R. Buzykaev, S.I. Eidelman, S.E. Karnaev, G.V. Karpov, S.V. Karpov, V.A. Kiselev, S.A. Kononov, K.Yu. Kotov, E.A. Kravchenko, E.V. Kremyanskaya, V.F. Kulikov, E.A. Kuper, E.B. Levichev, V.M. Malyshev, A.L. Maslennikov, A.S. Medvedko, O.I. Meshkov, S.E. Mishnev, N.Yu. Muchnoi, D.A. Muravlyansky, A.I. Naumenkov, S.A. Nikitin, I.B. Nikolaev, A.P. Onuchin, S.B. Oreshkin, I.O. Orlov, S.V. Peleganchuk, S.S. Petrosyan, S.G. Pivovarov, A.O. Poluektov, G.E. Pospelov, V.G. Prisekin, A.A. Ruban, G.A. Savinov, A.G. Shamov, D.N. Shatilov, V.V. Smaluk, B.A. Shwartz, V.A. Sidorov, E.A. Simonov, Yu.I. Skovpen, A.N. Skrinsky, R.G. Snopkov, A.M. Sukharev, A.A. Talyshev, V.A. Tayursky, V.I. Telnov, Yu.A. Tikhonov, G.M. Tumaikin, Yu.V. Usov, A.I. Vorobiov, A.N. Yushkov, V.N. Zhilich
kw
kw  

Образование

Профессиональный опыт

Мои курсы

Аналитическая механика

весенний семестр 2010, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Аналитическая механика

весенний семестр 2009, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Механика и теория относительности

осенний семестр 2009, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Механика и теория относительности

осенний семестр 2008, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Механика и теория относительности

осенний семестр 2007, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Компьютерное моделирование физических процессов (MATLAB)

весенний семестр 2007, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Компьютерное моделирование физических процессов (MATLAB)

весенний семестр 2006, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Механика и теория относительности

осенний семестр 2006, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Компьютерное моделирование физических процессов (MATLAB)

весенний семестр 2005, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Механика и теория относительности

осенний семестр 2005, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Компьютерное моделирование физических процессов (MATLAB)

весенний семестр 2004, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса

Введение в информационные технологии

осенний семестр 2004, Новосибирский государственный университет, физический факультет (Нет описания курса)
Нет материалов для курса