Ефективні комунікації
Нохріна Л. А., Кравець О. М., Нохріна л. А. Ефективні комунікації : навч. посібник / Л. А. Нохріна, О. М. Кравець ; Харк. анц. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 263 с..
Управление сервисами средствами SNMP и RMONv2
Дуравкин Евгений Владимирович, Дуравкин Евгений Владимирович Управление сервисами средствами SNMP и RMONv2 // Проблеми телекомунікацій, Vol. 2011, Issue 3, 2011, pp. 105-110.